Daily Archives: 3.10.2018

3.10.2018

Komunální volby 5. října a 6. října 2018: manuál pro voliče

Tento pátek a sobotu rozhodneme o novém složení místních zastupitelstev a senátu. Spolu s novým vedením radnic se bude volit i třetina senátorů. Nové osazenstvo místních úřadů lze vybrat třemi způsoby. Volič si musí dát pozor na počet volených zastupitelů. – Kamenice maximálně 15!

1. Kdy se volí
Volby do zastupitelstev obcí a doplňovací volby do Senátu se konají
v pátek 5. října od 14 do 22 hodin a
v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin. V kulturním domě v Kamenici.

2. Kdo může volit
Do místního zastupitelstva mohou volit občané České republiky, kteří mají v příslušné obci trvalé bydliště a alespoň druhý den voleb jim bude 18 let. Volit mohou i členského státu Evropské unie s trvalým nebo přechodným pobytem v příslušné obci, kteří požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

3. Volební místnost
Volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat volební komisi svou totožnost a občanství České republiky. To lze provést platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Volič, který je občanem jiného státu Evropské unie, se prokáže Průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo Potvrzením o přechodném pobytu, popřípadě cestovním dokladem.

Po prokázání totožnosti obdrží volič pro obecní volby prázdnou úřední obálku s razítkem.

V Kamenici voláme jak do zastupitelstva „velká plachta“, tak i jednotlivce do senátu.
Například. Do zastupitelstva můžete zakřížkovat celou kandidátku jedním křížkem nahoře a nebo můžete křížkovat své kandidáty dle pocitu, z vícero kandidátek, maximálně však 15 křížků. Pokud zakřížkujete více, je lístek neplatný, pokud zaškrtnete celou stranu i kandidáty, bere se jako by jste zaškrtla celou kandidátku „do počtu 15 kandidátů“ + kandidáty zakřížkované.
Do senátu se volí jeden člověk, jeden lístek.

Přeji správné rozhodování, rozum do hrsti a trochu citu.
Za OV Těptín – Stanislav Kalaš